Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu

Đại Chúa Tể

Nguyên Tôn

Vũ Động Càn Khôn